top of page
כפר הרא"ה

כפר הרא"ה

כפר הרא"ה. אנשי הכפר, משקים וחצרות.

כפר הרא"ה זה פינה חמה בלב. ביתם של סבא אברהם וסבתא רבקה ז"ל, של ריח הפרות וכדי החלב, הלולים, הישיבה, הרב נריה ז"ל, אנשי העמל, הפשטות, הפרדסים והחרציות. אלו הפינות שמזכירות לנו את העולם הפשוט של פעם, ולעיתים נדמה שהזמן עמד מלכת. אלו הותיקים המגיעים למנחה, וללימוד המשניות שלפני ערבית, ולזכרונות מבית סבא וסבתא.
לכל איש יש שם, וסיפור, וזכרונות משפחתיים מימי הקמת הכפר ועד ימינו אנו.

bottom of page